Vedtægter

VEDTÆGTER DANCING BOOTS

§1      Navn og hjemsted:

Klubbens navn er ”Dancing Boots” Klubben er stiftet 25 – 6 – 2001 hjemmehørende i Horsens kommune.

§2      Formål:

Klubbens formål er:

1. At fremme interessen og muligheden for at danse linedance

2. At undervise og udvikle dansere inden for linedance

3. At arrangere kulturelle aktiviteter inden for linedance

§3      Optagelse af medlemmer:

Alle der vil følge klubbens vedtægter og etiske regler, kan optages som medlem. Man kan ikke optages som medlem, hvis man har udestående med andre linedanse klubber.

§4      Kontingent:

Klubkontingent og undervisnings-afgift betales for 1. år ad gangen. Senest den 15. september. Klubkontingent og undervisnings-afgift fastsættes på generalforsamlingen. Der ydes ingen refusion af kontingent og undervisnings-afgift af klubben. Alle betaler klubkontingent på 250,00 kr. pr. år. Undervisningsadgift er 545,00 kr. pr.år for alle medlemmer 18 – 60 år, og 525,00 kr. pr. år for pensionister uanset alder, samt unge under 18 år. Kontingent for passive medlemmer er 100 kr. Passive medlemmer har ingen stemmeret. (pensionister)

       

§5      Udmeldelse og udelukkelse af klubben:

Ved manglende kontingent betaling anses man for ud meldt af klubben. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer fra undervisningen, hvis de er i restance med undervisningsafgift. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder klubbens vedtægter. Til en sådan beslutning kræves tilslutning fra minimum 4 af bestyrelsens 5 medlemmer.

§6      Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i april – maj måned og indkaldes med 3 ugers varsel. Dagsorden jf §7 skal fremgå af indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger forud for generalforsamlingen. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Alle gyldige medlemmer har stemmeret, valgbar til bestyrelsen er alle der er fyldt 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Børn og unge bør have stemmeret. Børnemedlemmer kan eventuelt være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske arbejde.

§7      Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelse samt 1. og 2. suppleant
  8. Valg af revisor, herunder valg af revisor suppleant
  9. Eventuelt

§8      Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

§9      Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem forlanger skriftlig afstemning. Afgørelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte jf. dog nedenfor § 13 og 14. Ved valg til bestyrelsen fremsættes forslag mundtligt. Afstemningen foregår skriftligt og afgøres med prioriteringsmetoden.

§10    Bestyrelse-konstituering:  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valget foregår for 2 år af gangen, således at der på ulige årstal er 2 medlemmer på valg og på lige årstal er 3 medlemmer på valg. Suppleanter og revisor vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på et møde snarest efter generalforsamlingen. Formand og kasserer må ikke være ægtefæller, eller være under samme husstand. Bestyrelsens medlemmer må ikke deltage i bestyrelsesarbejde i andre linedance klubber Bestyrelsens medlemmer, instruktører og udvalgsmedlemmer er ulønnet, dog dækkes faktiske udgifter af klubben efter regning. Bestyrelsen varetager alle klubbens daglige anliggender. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan styrke Horsens Linedance og medvirke til at opfylde klubbens formål. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er fremmødte, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved formandens fratrædelse indtræder næstformanden i dennes sted. Over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling føres beslutningsreferater af sekretæren. Dancing Boots tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af et flertal i bestyrelsen. Udtræder et bestyrelsesmedlem midt i en valgperiode, indtræder 1. suppleanten på dennes plads og fortsætter resten af valgperioden for det oprindelige medlem. Udtræder et bestyrelsesmedlem midlertidig midt i en valgperiode, indtræder 1. suppleanten på dennes plads til medlemmet genoptager sin bestyrelses post.

§11    Regnskab:

Regnskabsåret for Dancing Boots løber fra 1. april indeværende år til 31. marts følgende år. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift samt revisorens påtegning.

§12    Revisor:

Revisor skal hvert år umiddelbart inden generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisor har til hver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§13    Vedtægtsændringer:

Forandring af vedtægter kan ske på en generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag til vedtægts ændringer udsende med dagsordenen.      

§14    Klubbens opløsning:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilken antal stemmeberettigede, der er tilstede. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes klubbens formue skal anvendes. I tilfælde af klubbens opløsning skal formue, der er i behold, anvendes til idrætslige, kulturelle eller sociale formål.

Vedtægter ændret på generalforsamlingen den 15, april 2012

Vedtægter ændret på generalforsamlingen den 6, april 2014

Vedtægter ændret på generalforsamlingen den 17, april 2016

Formand: Tanja Holt Møller